• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Bestyrelsen

Solsideskolen

Kirke Allé 7

9400 Nørresundby

 

 

Eksternt tilsyn med Solsideskolen                                                                          13.05.2016

 

 

Tilsynet med Solsideskolen, skolekode 851 052, er foretaget af chefkonsulent Bent Bengtson, Aalborg (certificeret tilsynsførende).

 

Tilsynserklæringen har denne gang færre overskrifter end tidligere år. Dette skyldes, at nedenstående vurderinger (afsnit) er lavet i henhold til den skabelon, der i slutningen af 2015 blev udsendt og anbefalet af Certificeringsudvalget for tilsynsførende. En skabelon, der kommer rundt om og udelukkende fokuserer på de lovmæssige vurderingskrav.

 

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen torsdag den 28. april 2016. Tilsynet er desuden gennemført ved samtaler med skolens leder og lærere og elever samt ved gennemsyn af undervisningsmidler og skolens hjemmeside.

 

Skolen har undervisning i børnehaveklassen – 9. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk på forskellige klassetrin.

 

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 a, stk. 1-3 og kapitel 3, § 9 d i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt på grundlag af ovennævnte samtaler.  Disse samtaler har blandt andet drejet sig om de undervisningsplaner, der ligger til grund for undervisningen. Og naturligvis har samtalen med lederen, ud over emnet undervisningsplaner, taget udgangspunkt i hele skolens pædagogiske vision og praksis.

 

De har også drejet sig om skolens opfattelse og forståelse af sin egen skolekultur, herunder om den pædagogiske grundholdning og tænkning på skolen. Og naturligvis udviklingen siden sidste tilsynsbesøg.

 

Jeg har ført tilsyn på Solsideskolen i nogle år, og igen i år har jeg kunnet konstatere, at der her er tale om en velfungerende skole med et højt fagligt undervisningsniveau. Det er en rummelig skole, hvor der gives plads til diversitet, men hvor der også er klare holdninger til respektfuld menneskelig omgang med hinanden.

 

Jeg oplever en skole med et kompetent og engageret personale, der arbejder målrettet med at udvikle hver enkelt elevs potentiale. Jeg ser læreprocesser, hvor målene i timen er tydelige for eleverne, og hvor der er opmærksomhed omkring den enkelte elevs læringsprogression. Også ved mit besøg i år har jeg udelukkende oplevet læringssituationer, hvor der er tydelig retning og ro til undervisning. Der arbejdes og læres, og eleverne trives hermed.

 

Mit besøg har atter efterladt mig et positivt indtryk af en god og professionel skole.

 

Tilsynserklæringen skal kunne svare på følgende:

 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik?

 

Jeg har overværet undervisningen i dansk, engelsk og matematik i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Endvidere har jeg gennemset elevernes undervisningsmidler i de pågældende fag samt nogle af de faglige produkter, eleverne var i færd med at udarbejde.

 

Igen i år kan jeg fastslå, at eleverne på de forskellige årgange samlet set lever op til tidligere års præstationer i disse tre substantielle fag. Pænt og solidt fagligt niveau og stor interesse for fagenes indhold, men selvfølgelig med den naturlige spredning i viden og færdigheder, som der altid vil være i faglig henseende i en klasse og i de forskellige klasser på tværs.

 

Elevernes begrebsdannelse er på plads, ligesom den faglige forståelse og faglige sprogbrug er ganske tilfredsstillende. Lærerne formår på konkret og forståelig vis at tydeliggøre for eleverne, hvad målet med undervisningen er i den givne situation.

 

Eksempler på de gode præstationer er en flot udtale og et kvalificeret ordforråd i engelsk, god sproglig og indholdsmæssig forståelse i dansk samt skarpe analyser og hurtig opgaveforståelse i matematik.

Der anvendes flerstrengede evalueringsformer, der jævnligt giver en indikation af elevernes faglige niveau.

 

Ser man på skolens karakterer i disse fag ved folkeskolens afgangsprøver sidste år, kan man samlet set kun betegne disse som flotte.

 

 

Vurdering af, om skolens samlede tilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 

Jeg har via mit besøg konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering på bedste vis står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er god og det faglig niveau er i orden. Der bedrives en god og velovervejet undervisning med sigte på en målrettet læring i et flot, samlet undervisningstilbud.

 

Valgene af undervisningsmidler og metoder er pædagogisk velfunderede, og brugen af elektroniske online

 programmer supplerer jævnligt de anvendte grundbøger. It-tekniske hjælpemidler anvendes hyppigt i undervisningssituationerne. De fremmer tydeligt og hurtigt målene med de forskellige læringssituationer.

 

Skolens læseplaner tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets nye ”Fælles Mål”. Herunder de nye kompetenceområder og kompetencemål samt videns- og færdighedsmål. Fagrækken og fagenes placering på de enkelte klassetrin ligner også meget den, der er beskrevet i bilag 1 i forbindelse med folkeskolelovens paragraf 16.

 

I de fag, hvor jeg overværede undervisningen, var de valgte emner både vedkommende, relevante og aktuelle. Eleverne forstod hensigten med undervisningsforløbene, fordi lærerne gav gode begrundelser for baggrunden for forløbene og målene herfor. Og fordi lærerne lagde megen energi i de enkelte undervisningssituationer.

 

Der er god sammenhæng mellem skolens undervisning samt den ”pædagogiske håndtering” og de mål og værdier, som skolen har udarbejdet.

 

Den samlede undervisning giver indtryk af, at lærerne professionelt har øje for både undervisningsmål og læringsmål. Der er en god vekselvirkning mellem undervisning og selvstændigt arbejde. Når eleverne arbejder selvstændigt, får jeg som tilsynsførende god mulighed for at vurdere, om eleverne har forstået og kan omsætte det, der undervises i og arbejdes med.

 

Skolen formår i høj grad gennem dens pædagogiske tænkning, praksis og grundholdning at give eleverne en faglig ballast, de kan bruge i deres fortsatte skolegang på eksempelvis en ungdomsuddannelse. Skolen forbereder eleverne til folkeskolens prøver på 9. klassetrin og samarbejder med kommunens øvrige overbygningsskoler herom.

 

Det gode samspil mellem lærere og eleverne på skolen er væsentlig at påpege. Lærernes faglighed og de gode relationer til eleverne er skolens nerve og styrke.

 

 

Vurdering af, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene?

 

Ovenstående begreber er i den grad kendetegnende for Solsideskolen. Respekten for alles ret til at være sig selv er til stede blandt såvel elever som lærere. Dette præger både hverdagen og hele atmosfæren og stemningen på skolen.

 

Af skolens værdigrundlag fremgår det:

 

”Skolen lægger vægt på, at børnene lærer at indgå i et positivt fællesskab og samarbejde både med hinanden og med de voksne. Der skal gives plads til det enkelte barns personlige udvikling inden for fællesskabets rammer. Børnene skal lære ansvarlighed over for egne handlinger samt tage hensyn til og drage omsorg for andre.” Det er min oplevelse, at skolen til fulde lever op til disse flotte holdninger.

 

Arbejdet med begreberne i overskriften praktiseres på flere måder i skolehverdagen:

 

  • Eksempelvis i danskfaget arbejdes der med emner, der har værdimæssig sammenhæng med demokratiske og humanistiske egenskaber. På en professionel og nuanceret måde.
  • Lærernes naturlige autoritet (og elevernes respekt herfor) bevirker, at dialogen og kommunikationen med eleverne bliver gensidig respektfuld. Dannelsesaspektet er ligeledes i centrum i tale/lytte situationerne i undervisningen. Der lægges vægt på respektfulde samværsformer.
  • Eleverne er bevidste om skolens adfærdskodeks og taler ordentlig til hinanden og de voksne.
  • Der er ro og orden i og omkring undervisningen. Disse faste rammer giver plads til og forståelse for mangfoldighed. Alle elever har mulighed for at blive set og hørt hver dag. De vil gerne bidrage til fællesskabet, og der hersker en tryghed til at være sig selv. Dette fremgår også tydeligt af den vurdering af undervisningsmiljøet, som skolen har foretaget (tryghed, samarbejde og lyst til at lære).
  • Undervisningslokalerne er strukturerede i deres indretning og fremmer lysten til læring.
  • Skolen er meget opmærksom på elevernes trivsel, både som forudsætning for læring, men også som en central værdi i sig selv. Fornemt formuleret i skolens trivselspolitik.
  • Begreberne ”ansvarsbevidsthed, overskuelighed og konsekvens” samt ”åbenhed over for samfundet”(fra skolens formålsformulering) tages der hånd om i de enkelte undervisnings- og fritidssituationer.

 

Vurdering af, om undervisningssproget er dansk, med mindre, der er givet dispensation?

 

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.  Den pædagogiske og fagdidaktiske sprogbrug er veltilpasset de aktuelle undervisningsforløb.

 

Afsluttende betragtninger

 

Jeg er som ved tidligere besøg ovenud tilfreds med det faglige niveau, der findes, og de dannelsesmæssige opgaver, der bliver løst. Kort sagt: Solsideskolen er en god skole! Hele stemningen er præget af at udvikle en god undervisning hver dag – året rundt. Det er et rart sted at komme.

Det pædagogiske personale og ledelsen arbejder målrettet og med tydelighed på at udvikle eleverne på skolen, så deres alsidige udvikling tilgodeses. Jeg kan godt forstå, at mange elever ønsker at være en del af dette skolemiljø.

 

 

Bent Bengtson

Brohusgade 11

9000 Aalborg