• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Bestyrelsen

Solsideskolen

Kirke Allé 7

9400 Nørresundby

 

Eksternt tilsyn med Solsideskolen                                                         11.05.2015

 

Tilsynet med Solsideskolen, skolekode 851 052, er foretaget af chefkonsulent Bent Bengtson, Aalborg (certificeret tilsynsførende).

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen fredag den 24. april 2015. Tilsynet er desuden gennemført ved samtaler med skolens leder og lærere og elever samt ved gennemsyn af undervisningsmidler og skolens hjemmeside.

Skolen har undervisning i børnehaveklassen – 9. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk og historie på forskellige klassetrin.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 a, stk. 1-3 og kapitel 3, § 9 d i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt på grundlag af ovennævnte samtaler.  Disse samtaler har blandt andet drejet sig om de undervisningsplaner, der ligger til grund for undervisningen. Specielt samtalen med lederen har, ud over emnet undervisningsplaner, taget udgangspunkt i hele skolens pædagogiske vision og praksis. De gode snakke med lederen og lærerne har også omhandlet sammenhængen til den nye folkeskolereform og de mange pædagogiske tiltag, som hele undervisningssektoren undergår.

Mit besøg i april måned var atter en god oplevelse. Så snart man træder ind i skolegården, føler man, at her er en god skole med velordnede forhold. De fysiske rammer i den gamle bygning er ikke ”pompøse”, men til gengæld emmer de rigtig meget af kundskab, lærdom og tryghed. Den nye tilbygning er jo bare et scoop og særdeles funktionel til de ældre elever.

Jeg oplever en skole med et meget kompetent og imødekommende personale, der arbejder kontinuerligt og meget pædagogik bevidst med at gøre eleverne så dygtige som muligt. Jeg ser læreprocesser, hvor målene i timen er tydelige for eleverne. Og jeg oplever udelukkende læringssituationer, hvor der er tydelig retning og ro til undervisning. Ingen spildtid. Der er øje for den enkelte elev og plads til alle. Det er bare så ordentligt og positivt at overvære! Faglighed, tryghed og trivsel er nøgleordene i værdigrundlaget. Mit besøg har atter bekræftet, at disse ord efterleves.

 

Tilsynserklæringen skal kunne svare på følgende:

Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Jeg har konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er særdeles god og har et højt fagligt niveau. Vigtigst af alt er den læring, som jeg kan konstatere finder sted i rigt mål.

Skolen har valgt, at Undervisningsministeriets faghæfter, Fælles mål 2009, er gældende for Solsideskolen også i indeværende skoleår. Fagmål og trinmål spiller rigtig godt sammen med den undervisning, jeg har overværet. Den pædagogiske snak med lederen og lærerne om undervisningens kontekst bekræfter dette.

Fra næste skoleår går skolen over til at følge de nye Fælles Forenklede Mål.

 

Elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik?

Som nævnt tidligere har jeg blandt andet overværet undervisningen i dansk, engelsk og matematik. Denne overværelse af undervisningen, og herunder gennemsyn af undervisningsmidler, giver mig anledning til at fastslå, at eleverne på skolen har et særdeles tilfredsstillende standpunkt i disse fag. Som jeg har konstateret ved tilsynsbesøg tidligere år, er det min klare opfattelse, at en del af eleverne i disse fag leverede præstationer på et højere niveau, end hvad man kan forvente på de pågældende klassetrin.

Undervisningsmetoderne er meget effektive. De giver eksempelvis stor sikkerhed i læsning og gode muligheder for differentieret opgaveløsning. Fundamentet bliver sikkert grundlagt, og begrebsapparatet og overblik over fagenes elementer og metoder udmøntes flot op gennem årgangene. På godt jysk: Eleverne bliver dygtige på grund af lærernes målrettethed og tydelighed. Det gælder store som små.

Ser man på skolens karakterer ved folkeskolens afgangsprøver sidste år, kan man samlet set kun betegne disse som flotte.

 

Om undervisningssproget er dansk, herunder hvilke kompetencer den enkelte skal besidde for at kunne anses for at leve op til kravet?

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk, og at den faglige sprogbrug er præcis og anskueliggør lektionernes hensigt og mål. ”I dag skal vi lære…”  ”og det gør vi ved at..”

 

Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene?

Dette kendetegner i høj grad Solsideskolen. I såvel humanistiske fag som andre fag gives der plads til, at alle elever kommer på banen med synspunkter og viden. Der argumenteres og debatteres på et højt niveau og med stort engagement hos både lærerne og eleverne. Holdninger fremsættes og bevidstheden udvides. Meningerne brydes, men eleverne er tolerante og giver plads til og for hinandens livsopfattelser.  Respekten for alles ret til at være sig selv er til stede blandt såvel elever som lærere. Af skolens værdigrundlag fremgår det:

”Skolen lægger vægt på, at børnene lærer at indgå i et positivt fællesskab og samarbejde både med hinanden og med de voksne. Der skal gives plads til det enkelte barns personlige udvikling inden for fællesskabets rammer. Børnene skal lære ansvarlighed over for egne handlinger samt tage hensyn til og drage omsorg for andre.” Det er min oplevelse, at skolen til fulde lever op til disse flotte holdninger.

Skolen har et anerkendende og inkluderende undervisnings- og læringsmiljø, der understøtter den enkelte elevs læring og udvikling. Hele skolemiljøet præges af en behagelig, tillidsfuld og høflig omgangstone og omgangsform. Der udvises medansvarlighed for hele skolens virksomhed.

Et væsentligt fokuspunkt for skolen foruden den faglige indlæring er elevernes sociale udvikling. Skolen er meget bevidst om betydningen af, at faglig dygtighed går hånd i hånd med sociale kompetencer, således eleverne netop bliver forberedt til at leve i et samfund med ovennævnte kendetegn.

 

Organisering af undervisningen, rammerne herfor samt arbejdsformerne?

Undervisningens organisering tilpasses de enkelte læringsforløb samt de fysiske rammer. Hvor der er lidt plads i små lokaler, er det naturligt, at klasseundervisningen er fremherskende. Når og hvor der er mere plads, organiseres undervisningen mere varieret (par, grupper, klasse). Samlet set iværksættes der på skolen en effektiv og relevant organisering af undervisningen.

Undervisningen er tydeligvis præget af en professionel anvendelse af klasseledelse. Hyppigt er den enkelte lektions indhold synliggjort på tavlen eller smartboard. It anvendes i naturlige situationer, hvor brugen heraf er med til at fremme læringssituationen.

 

Differentiering af undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov og forudsætninger?

Kravene om at differentiere det faglige indhold i forhold til elevernes aktuelle niveau, såvel individuelt som i grupper, kræver megen forberedelse og didaktisk/metodisk overblik. Det er mit indtryk, at lærernes undervisning er præget af dette overblik, og at de i høj grad ”rammer plet” i forhold til forventningerne til elevernes kunnen og lærelyst. Der er øje for både undervisningsmål og læringsmål. Og god afvejning af forholdet mellem undervisning og selvstændigt arbejde.

De valgte undervisningsmidler er tidssvarende og af god faglig, pædagogisk kvalitet. Der anvendes såvel lærebogssystemer som lærerfremstillede materialer.

Der er tale om synlig læring for eleverne, da lærerne har evalueringsaspektet for øje.

Evalueringen af elevernes faglige udbytte og niveau og deres alsidige, personlige udvikling finder sted løbende hen over skoleåret. Der anvendes forskellige evalueringsmetoder afhængigt af såvel formål som kontekst. Evalueringen er både mundtlig og skriftlig.

 

Skolens sikring af elevernes mulighed for alsidig personlig udvikling?

Som tidligere år er det min opgave som tilsynsførende at være opmærksom på de tre forudsætninger for alsidig udvikling i skolen: Elevens lyst til at lære mere, elevens mulighed for at lære på forskellige måder samt elevens mulighed for at lære sammen med andre.

Elevens alsidige udvikling beror fx på, at eleven oplever at have kontrol over egen situation i skolen, at være engageret i undervisningen, at kunne udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder, at bidrage til skolen og meget andet.

Alsidig udvikling øger sandsynligheden for, at eleven får lyst til at lære mere, at eleven udnytter sine læringspotentialer, og at eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng.

Efter at have overværet undervisningen på skolen igen i år er det mit klare indtryk, at eleverne på skolen har særdeles meget lyst til at lære både alene og sammen med andre. De er videbegærlige. Lærerne er gode til at sætte eleverne i såkaldte ”flow-situationer”, hvor lyst til læring og udfordring går hånd i hånd.

 

Afsluttende betragtninger

Når man laver en sådan tilsynserklæring som ovenstående, får man ofte lyst til at omtale og henvise til konkrete undervisningssituationer og konkrete, positive situationer og oplevelser med lærere og elever. Hvorfor? Fordi det er så givende og berigende at fortælle om. Og fordi, der er mange af dem på sådan en dag i april på Solsideskolen.

Men det må jeg jo ikke. Det er samlede betragtninger ud fra en helhedsvurdering. Man kunne også spørge, om der slet ikke er noget, der skal udfordres, eller som man påpeger skal forbedres?  Jo, det er min pligt i forhold til det faglige niveau og dannelsesaspektet, hvis noget ikke lever op til folkeskolens undervisning eller til kravene i afsnittet om frihed og folkestyre. Men det er ikke nødvendigt her. Jeg er ovenud tilfreds med det faglige niveau, der findes, og de dannelsesmæssige opgaver, der bliver løst.

Jeg har stor respekt for det arbejde, som lederen og lærerne leverer. Professionelt og målrettet undervises der i en behagelig atmosfære, som giver eleverne tryghed, men også faglige udfordringer. Fordi man har ambitioner om at bibringe skolens elever en god start på livet i en kompleks verden.

 

Bent Bengtson

Chefkonsulent

Brohusgade 11

9000 Aalborg